ماده 85

ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.(1)


1.به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین متن قبلی ماده (85 ) قانون شد.
"ماده 85 - نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر‌معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ­های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود."


سال 1398
سال 1397
سال 1396

ابطال بخشنامه 34/93/230 مورخ 11/03/1393

دیوان عدالت اداری: 1396/07/18 » 661
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق

بخشنامه: 1391/03/23 » 200/5965
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1384

فوق العاده اضافه کار ساعتی خارج از ساعات اداری

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه: 1384/02/20 » 8123/ت 32927هـ
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379

تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

بخشنامه: 1379/05/01 » 30/4/3126/18734

تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

دستورالعمل: 1379/05/01 » 30/4/3126/18734
سال 1378
سال 1377

در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی

بخشنامه: 1377/11/06 » 30/4/1616/52726

در مورد مالیات اتباع بیگانه

بخشنامه: 1377/02/21 » 4917
سال 1376

بخشودگی حقوق

بخشنامه: 1376/06/02 » 30/4/4806/23846
سال 1375
سال 1374

بخشودگی جرائم مالیات حقوق

بخشنامه: 1374/11/10 » 63570

عدم دریافت بموقع مالیات حقوق

بخشنامه: 1374/02/24 » 5347
سال 1372

مالیات حقوق سردفتران

بخشنامه: 1372/08/09 » 30/5/3599/46546

رفع ابهام از مشمولین 10%

بخشنامه: 1372/05/19 » 30/5/1064/24304
سال 1371

محاسبه جدول حقوق

بخشنامه: 1371/03/20 » 30/5/727/12014
سال 1370
سال 1368

کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات

رای شورا: 1368/11/19 » 30/4/19416

آخر مواعد مهلت های قانونی

بخشنامه: 1368/07/08 » 30/4/9888/33082

دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق

دستورالعمل: 1368/02/24 » 30/4/1769/8250
سال 1351

اشخاص حقوقی

رای شورا: 1351/05/15 » 4072/17
درباره قوانین و مقررات تماس با ما